Hovedstaden/Psykologspesialist Einar Salvesen: Samværsordninger i barnevernet

Psykologspesialist Einar Salvesen: Samværsordninger i barnevernet

Oslo TV Redaksjoen
01. Mars 2021

Psykologspesialist i helsetjenesten i Oslo, Einar Columbus Salvesen, samtaler i dagens episode av Hovedstaden med Pastor Torp om samværsordninger i barnevernet, som er et gjentagende problem for foreldre som er blitt fratatt sine barn. Norge er gjennom 18 måneder blitt dømt i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg for en rekke brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), oftest artikkel 8 om retten til familieliv og privatliv, ikke minst på grunn av hvordan samværsordninger gjennom en årrekke er blitt praktisert av barnevernet, Fylkesnemndene for barnevernsaker, og domstolene.

Salvesen forteller om hvordan barnevernet har et lukket system som ikke tilrettelegger for dialog mellom barna, foreldrene, foster-/ beredskapshjemmene, og barnevernets ansatte. Dette har negative konsekvenser for barna som får signaler om at det er noe galt med de biologiske foreldre. Salvesen, som ikke er aktiv i tradisjonell kristendom, avviser at religion og tro er negative faktorer som tvinger barnevernet til å gripe inn i familier. Det er ikke et tema blant Salvesen og hans fagkolleger.

Salvesen og anerkjente fagkolleger har utviklet modeller for fleksible prosesser i samværsordninger, men når han legger dette frem for barnevernet, blir det avvist. Dette viser et «systempsykopati» som bryter ned foreldrene og ødelegger for barna, hevder psykolog Salvesen.

Powered by Cornerstone